Su Quan Viet Nam tai Stockholm, Sweden

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Sáng 24/6/2014, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 7, khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam liên quan đến thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nội dung như sau:

'Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam:

1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

'Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định Điều 11 của Luật này thì đăng ký với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.'

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 26.

Điều 2. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.'

Điểm mới quan trọng của Luật này là đã hủy bỏ quy định về thủ tục, thời hạn đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, theo đó người Việt Nam định cư ở nước ngoài mặc nhiên bị mất quốc tịch nếu đến ngày 01/7/2014 không thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch tại khoản 3 Điều 26 của Luật quốc tịch Việt Nam, đồng thời quy định rõ người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể được xác định quốc tịch và cấp hộ chiếu nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện.

 

Last Updated on Tuesday, 01 July 2014 10:06