Su Quan Viet Nam tai Stockholm, Sweden

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Công tác lưu học sinh

Theo Chương III Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), lưu học sinh Việt Nam có các quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

Điều 6: Nghĩa vụ của lưu học sinh

Lưu học sinh có nghĩa vụ sau đây:

1. Nghĩa vụ công dân

a) Bảo vệ danh dự và làm tốt nghĩa vụ công dân của lưu học sinh đối với Tổ quốc Việt Nam.

b) Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Đại sứ quán Việt Nam đối với lưu học sinh ở nước sở tại.

c) Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán của nước sở tại; thực hiện đúng các quy định về học tập, sinh hoạt, đi lại của cơ sở đào tạo và địa phương nơi lưu trú; có ý thức giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị với cơ sở đào tạo, nhân dân địa phương và sinh viên các nước khác.

d) Tham gia đơn vị lưu học sinh và thực hiện các thủ tục đăng ký cần thiết với Bộ phận phụ trách công tác lưu học sinh thuộc Đại sứ quán Việt Nam. Không được tự ý thành lập hoặc tham gia hoạt động các Hội, các tổ chức chính trị và các hoạt động mang tính chất chính trị khác khi chưa được phép của Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại.

2. Nghĩa vụ học tập, nghiên cứu, thực tập

a) Lưu học sinh được cấp học bổng có nghĩa vụ học tập, nghiên cứu, thực tập đúng quy định về thời hạn, bậc học và ngành nghề đã được phân công hoặc đăng ký. Trường hợp phải thay đổi, lưu học sinh phải có đơn gửi Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại xem xét giải quyết sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan chủ quản (nếu là cán bộ, công chức).

b) Nghiêm chỉnh chấp hành sự bố trí người hướng dẫn khoa học, địa điểm học tập, nghiên cứu và thực tập của cơ sở đào tạo. Trường hợp cần có sự thay đổi, lưu học sinh đề đạt ý kiến với cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý đào tạo có thẩm quyền của nước sở tại giải quyết và báo cáo với Đại sứ quán Việt Nam biết, giúp đỡ.

c) Hoàn thành đúng thời hạn chương trình, kế hoạch đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo ở nước sở tại.

d) Báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu sau mỗi học kỳ và năm học với Đại sứ quán Việt Nam thông qua đơn vị lưu học sinh (nếu có).

đ) Lưu học sinh được cấp học bổng không được lưu ban, không được kéo dài thời hạn nghiên cứu, thực tập. Trường hợp do ốm đau, tai nạn có xác nhận của bệnh viện và những lý do đặc biệt khác lưu học sinh phải được Đại sứ quán Việt Nam cho phép lưu ban hoặc kéo dài thời hạn sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan chủ quản (nếu là cán bộ, công chức). Nếu không được Đại sứ quán Việt Nam cho phép mà lưu học sinh vẫn tự ý kéo dài thời hạn học tập, nghiên cứu thì phải chịu hình thức xử lý vi phạm theo quy định hiện hành và tự giải quyết các khoản chi phí tài chính như đối với lưu học sinh tự túc.

3. Nghĩa vụ tham gia sinh hoạt tập thể

Lưu học sinh cần tham gia sinh hoạt tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội thanh niên-sinh viên Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức; có ý thức trách nhiệm xây dựng, gắn bó với tập thể và chịu sự quản lý trực tiếp của đơn vị lưu học sinh.

4. Nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí đào tạo

Lưu học sinh được cấp học bổng phải bồi hoàn toàn bộ hoặc một phần kinh phí đào tạo cho Nhà nước Việt Nam theo quy định hiện hành về bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với lưu học sinh. Nếu lưu học sinh là cán bộ, công chức được cơ quan cử đi đào tạo thì nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí đào tạo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ về "Chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức" và Thông tư số 28/1999/TT-BTCCBCP ngày 31-7-1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Nghị định nói trên.

Điều 7 : Quyền của lưu học sinh

Lưu học sinh có quyền sau đây:

1. Quyền bình đẳng trong lưu học sinh

Lưu học sinh được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ; được Đại sứ quán Việt Nam bảo vệ quyền lợi chính đáng trong thời gian lưu trú học tập ở nước ngoài; được Nhà nước sử dụng tài năng và được hưởng chế độ đãi ngộ theo những quy định hiện hành sau khi tốt nghiệp về nước công tác.

2. Quyền học tập, hoạt động khoa học

Lưu học sinh được Nhà nước khuyến khích tham gia các hoạt động khoa học do cơ sở đào tạo tổ chức (tham gia nghiên cứu khoa học, thi học sinh giỏi, dự hội nghị, hội thảo và báo cáo khoa học ở nước sở tại, trong nước và các nước khác) để phát huy năng lực học tập, nghiên cứu, hoàn thành khóa học với chất lượng cao. Những lưu học sinh thật sự có tài năng được cơ sở đào tạo nước ngoài xác nhận sẽ được ưu tiên trong việc xét chọn và tạo điều kiện cho việc học tiếp ở bậc cao hơn (nếu cá nhân có nguyện vọng).

3. Quyền được chuyển tiếp sinh

Lưu học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo, có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyển tiếp sinh, được phía nhận đào tạo đề nghị bằng văn bản và cơ quan chủ quản đồng ý (nếu là cán bộ, công chức), được quyền gửi hồ sơ đến Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại xem xét quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ chuyển tiếp sinh được qui định tại Phụ lục 1 Quy chế này.

4. Quyền được bảo vệ luận án của thực tập sinh

Thực tập sinh khoa học hoàn thành tốt nhiệm vụ và có khả năng bảo vệ luận án để lấy bằng (tiến sĩ hoặc tiến sĩ khoa học) theo quy định của nước sở tại, có đủ các điều kiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được phía nhận đào tạo đồng ý bằng văn bản, nộp hồ sơ cho Đại sứ quán Việt Nam xem xét quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan chủ quản (nếu là cán bộ, công chức).

5. Quyền được chuyển tiếp sinh tự túc, làm cộng tác viên

Lưu học sinh được cấp học bổng đã tốt nghiệp, được cơ quan chủ quản đồng ý bằng văn bản (nếu là cán bộ, công chức), có thể ở lại nước ngoài để học tập, nghiên cứu theo chế độ tự túc, làm cộng tác viên khoa học hoặc hợp đồng sản xuất trong thời gian từ một đến ba năm. Lưu học sinh gửi hồ sơ báo cáo với Đại sứ quán Việt Nam xem xét quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lưu học sinh phải tự túc mọi khoản chi phí, tự mua vé về nước và mua các loại bảo hiểm. Lưu học sinh làm cộng tác viên khoa học và hợp đồng sản xuất tại các cơ sở nước ngoài phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

6. Quyền được về nước thực tập, thu thập tài liệu

Các hoạt động khoa học phục vụ chương trình đào tạo được thực hiện chủ yếu ở nước sở tại. Trường hợp phải thực hiện ở trong nước như: khảo sát, thực tập, thu thập tài liệu, mẫu vật làm thí nghiệm, lưu học sinh báo cáo với Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại xem xét giải quyết. Lưu học sinh phải chấp hành đúng nguyên tắc thủ tục về việc đem tài liệu, vật phẩm ra nước ngoài theo quy định chung của Nhà nước.

7. Quyền được nghỉ phép

Trong thời gian nghỉ phép lưu học sinh được về nước, đi thăm thân nhân ở nước khác (nước thứ ba), mời thân nhân đến thăm nếu được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại đồng ý. Trước khi về nước nghỉ phép hoặc đi nước thứ ba, lưu học sinh phải báo cáo với Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại biết.

8. Quyền được bảo hộ về lãnh sự

a) Sau khi đến cơ sở đào tạo ở nước ngoài, lưu học sinh có trách nhiệm liên hệ và đăng ký với Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại để được quản lý và được bảo hộ về lãnh sự trong thời gian lưu trú học tập ở nước ngoài.

b) Lưu học sinh có nhu cầu giải quyết những vấn đề về lãnh sự (hộ chiếu, thị thực) và những vấn đề về tư pháp (đăng ký kết hôn, khai sinh) được Đại sứ quán Việt Nam giải quyết tại chỗ theo thẩm quyền và quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại.

9. Quyền được hưởng chế độ tài chính

a) Lưu học sinh được cấp học bổng được hưởng học bổng, các khoản tiền thưởng về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, phụ cấp ngành nghề, các chế độ về bảo hiểm do phía nhận đào tạo, các tổ chức quốc tế đài thọ theo quy định tại các Hiệp định hợp tác, thoả thuận đã được ký kết hoặc do Chính phủ Việt Nam đài thọ theo chế độ quy định.

Đối với lưu học sinh được cấp học bổng từ nguồn vốn địa phương, doanh nghiệp Nhà nước thì chế độ tài chính do cơ sở gửi đi đào tạo giải quyết.

b) Kinh phí chi cho các hoạt động quy định tại Khoản 2, 4, 6, 7 Điều này do lưu học sinh tự túc hoặc do phía nhận đào tạo, cơ sở gửi đào tạo từ nguồn vốn địa phương, doanh nghiệp Nhà nước đài thọ.

10. Quyền khiếu nại, tố cáo

Lưu học sinh có quyền khiếu nại, tố cáo những quyết định và hành vi sai trái của cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền trong công tác lưu học sinh. Việc khiếu nại, tố cáo phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 8 : Quyền của lưu học sinh tự túc

Trong thời gian học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, lưu học sinh tự túc sau khi đã đăng ký và được Đại sứ quán (Bộ phận phụ trách công tác lưu học sinh) quản lý trong các tổ chức của lưu học sinh thì được hưởng quyền sau đây:

1. Được quản lý, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi về các mặt như đối với lưu học sinh được cấp học bổng, được hưởng quyền của lưu học sinh quy định tại Điều 7 Quy chế này.

2. Khi tốt nghiệp, nếu lưu học sinh có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học chuyển tiếp lên trình độ cao hơn sẽ được quyền đề đạt nguyện vọng và gửi hồ sơ đến Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại xem xét làm chuyển tiếp sinh diện được cấp học bổng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Lưu học sinh tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, khi về nước sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo ưu tiên giới thiệu với các cơ quan sử dụng.

 

 

Last Updated on Tuesday, 26 March 2013 14:17