Cán bộ Đại sứ quán

| Print |

 

Bà Phạm Thái Như Mai

Tham tán

0046-8-5562 1095

Ông Vũ Chiến Thắng

Tham tán Thương mại

0046-8-322 666

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Bí thư thứ hai (về thương mại)

0046-8-328 550

Bà Lê Thị An Thu

Bí thư thứ nhất

0046-8-5562 1071

Ông Vũ Thái Hà

Bí thư thứ ba

0046-8-5562 1077/82

Ông Phùng Xuân Đạo

Bí thư thứ ba

0046-8-5562 1074

Last Updated on Thursday, 24 December 2015 16:12